• 1. [Pagina 1] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft Eene korte en eenvoudige beschrijving van den WEG DER BEKEERING dien de Dr ie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door de GOEDE, Scheepstimmerman te Doesburg. 1 845 2 1 8 5 2 DEN
  • 2. [Pagina 2] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft
  • 3. [Pagina 3] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft EENE KORTE EN EENVOUDIGE BESCHRIJVING VAN DEN WEG DER BEKEERING DIEN DE DRIE-EENIGE VERBONDSGOD MET MI] GEHOUDEN HEEFT, DOOR DE GOEDE, Scheepstimmerman te Doesburg. 1845. (OVERLEDEN 2 MEI 1852). DEN HERTOG UTRECHT.
  • 4. [Pagina 4] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft
  • 5. [Pagina 5] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft Sedert eenige jaren heb ik een sterken aandrang in mijn hart gevoeld om den weg der bekeering, dien de Heere met mij gehouden heeft, op papier te stellen; doch van wege de onbekwaamheid, die ik in mij zag, en het weinige en kleine verstand, dat ik in mij bespeurde, durfde ik er niet aan beginnen. Daar ik dus levendig ge- voelde,
  • 6. [Pagina 6] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft liet. Zoo ben ik dan niet in uitspattende zonden opgevoed. Daarenboven herinner ik mij nog levendig, dat ik als kind van 8 of 9 jaren besef van bekeering had: dan zeide ik gedurig tot de kinderen, met wie ik speelde: wij niet bekeerd worden, dan gaan wij naar de hel"; en dat lag mij toen gedurig bij dat ik bang voor de hel w
  • 7. [Pagina 7] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft ven zijn. Nadat mijn vader eerst lang aan die ziekte had gelegen, en eindelijk weer beterde, kreeg het mijne moeder en stierf er aan; en op den dag, nadat mijne moe- der begraven was, werd ik ziek aan dezelfde koortsen, en zoo erg dat ik wel veertien dagen buiten verstand lag, en men dacht dat ik zou sterven, zoo zwak was ik da
  • 8. [Pagina 8] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft nu zal het voor wat te zeggen zijn, als gij nog langer in de zonde en de wereld voortgaat". Wat hij verder nog zeide, weet ik zoo nauwkeurig niet meer; maar die woor- den zonken zoo in mijn hart, dat ik in een vloed van tra- nen uitbarstte, en dat ben ik nooit kwijt geworden. Evenwel, ik werd niet bekeerd, maar toch kon ik voor
  • 9. [Pagina 9] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft naar haar toe en sprak haar voor een raam. Ik vroeg haar of zij er ook uit kwam, waarop zij antwoorder Ik herhaalde: „Gaat gij morgen avond ook met mij naar uws vaders huis? (het was den volgenden dag biddag): zij antwoorde Ik zeide, kwaad worden- de: „acht gij dan een dag, die van de menschen is inge- steld, heil
  • 10. [Pagina 10] - Een korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft zy'ne borst en zegt: God! wees mij zondaar genadig!" mocht gij zulk een tollenaar worden, lieve dochter!" Daar greep God mij in het hart want die woorden zonken in mijn har zoodanig, alsof zij tot mij gesproken werden. Ik riep oogenblikkelijk ui zulk een farizeër ben maar mocht ik ook zoo'n tollenaar wor
  • pagina
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 17
Pagina 18
Pagina 19
Pagina 20
Pagina 21
Pagina 22
Pagina 23
Pagina 24
Pagina 25
Pagina 26
Pagina 27
Pagina 28
Pagina 29
Pagina 30
Pagina 31
Pagina 32
Pagina 33
Pagina 34
Pagina 35
Pagina 36
Pagina 37
Pagina 38
Pagina 39
Pagina 40
Pagina 41
Pagina 42
Pagina 43
Pagina 44
Pagina 45
Pagina 46
Pagina 47
Pagina 48
Pagina 49
Pagina 50
Pagina 51
Pagina 52
Pagina 53
Pagina 54
Pagina 55
Pagina 56
Pagina 57
Pagina 58
Pagina 59
Pagina 60
Pagina 61
Pagina 62
Pagina 63
Pagina 64
Pagina 65
Pagina 66
Pagina 67
Pagina 68